BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI

LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC HẰNG NĂM

1. Tại sao phải lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm ? Đối tượng nào phải lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm ?

Theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, doanh nghiệp có phát sinh lưu lượng nước thải trên 5 m3/ngày.đêm phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm.

Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm là một công việc bắt buộc để báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận cho cơ quan cấp phép.

Trường hợp doanh nghiệp không Lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 142/2013/NĐ-CP.

 

2. Căn cứ pháp lý liên quan báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm:

­Luật số: 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Thông tư 27 /2014/TT-BTNMT

Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt

Thông tư 31/2018

 

3. Nội dung báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm:

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT)

Xem biểu mẫu tại đây

4. Cách Xác định thông số quan trắc nước thải

Dựa vào giấy phép xả nước thải đã được cấp và thực hiện theo đúng yêu cầu về Vị trí lấy mẫu, thông số quan trắc, tần suất quan trắc.

Thông thường, vị trí lấy mẫu như sau:

  • Quan trắc nước thải chưa qua xử lý
  • Quan trắc nước thải đã qua xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận
  • Quan trắc nước nguồn tiếp nhận (nếu không xả ra hệ thống cống)

Các thông số nước thải cần phân tích dựa theo yêu cầu trong hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải hoặc giấy phép xả nước thải. Tần suất lấy mẫu phân tích là 06 tháng/lần

 

5. Thời điểm nộp báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khi nào

Hằng năm (trước 15 tháng 12), gửi báo cáo cho cơ quan cấp phép