MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC MỚI NHẤT

08:56 21/01/2019 | Lượt xem: 219

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT)

I. NỘI DUNG

Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là chủ giấy phép)

a) Thông tin chung;

khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, công trình xả nước thải vào nguồn nước, việc vận hành công trình và những vấn đề phát sinh (nếu có).

b) Tình hình xả nước thải vào nguồn nước;

c) Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước;

d) Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Tổng hợp các đặc trưng lưu lượng xả nước thải (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng lưu lượng xả thải trong năm báo cáo. Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) theo từng thông số quy định trong giấy phép trên cơ sở các kết quả quan trắc chất lượng nước theo quy định đã thực hiện

2. Tổng hợp tình hình xả nước thải (Biểu mẫu số 24, Thông tư 31/2018/TT-BTNMT)

TT

Thời gian

Lưu lượng xả nước thải (m3/ ngày đêm)

Lưu lượng xả thải được cấp phép
(m3/ngày đêm)

Số ngày xả nước thải

Tổng lượng xả thải
(nghìn m3)

Lớn nhất

Nhỏ nhất

Trung bình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Tháng 1

 

 

 

 

 

 

2

Tháng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tháng 12

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

25. Biểu mẫu số 25. Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm theo từng thông số quy định trong giấy phép

TT

Thông số quan trắc

Đơn vị

Nồng độ

Ghi chú

Lớn nhất

Nhỏ nhất

Trung bình

Giới hạn quy định trong giấy phép

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

pH

 

 

 

 

 

 

2