CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

12:32 13/03/2019 | Lượt xem: 623

CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp phải làm những giấy phép môi trường nào ?

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Trước khi vào hoạt động, vận hành chính thức Doanh nghiệp mới phải có một trong các giấy phép môi trường như sau:

TT

LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

GHI CHÚ

 1.  

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

Bản đăng ký kế hoạch BVMT

Theo quy định hiện hành

 1.  

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 1.  

 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP ĐàĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Khi đã vào hoạt động, vận hành chính thức Doanh nghiệp nếu Doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thì phải có một trong các giấy phép môi trường như sau

TT

LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

GHI CHÚ

 1.  

Giấy chứng nhận đăng ký đạt TCMT

Bản đăng ký đạt TCMT

Theo quy định cũ

 1.  

Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT

Bản đăng ký Cam kết BVMT

 1.  

Quyết định phê duyệt đăng ký đề án BVMT

Đề án BVMT chi tiết

 1.  

Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản

Đề án BVMT đơn giản

 

Từ tháng 07/2019 Khi đã vào hoạt động, vận hành chính thức Doanh nghiệp nếu Doanh nghiệp chưa có  một trong các giấy phép môi trường nêu trên thì Doanh nghiệp phải xin cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Xem hướng dẫn tại đây : 

http://moitruongvietphat.com/danh-muc/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong.html

http://moitruongvietphat.com/danh-muc/ke-hoach-bao-ve-moi-truong.html

 

1. GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (ĐIỀU 12 TT 27/2015/ TT- BTNMT.)

Đối với một số Doanh nghiệp, sau khi đã có Giấy phép môi trường và thực hiện xong các công trình bảo vệ môi trường phải xin cấp giấy Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

TT

LOẠI GIẤY PHÉP MT

LOẠI HỒ SƠ MT

GHI CHÚ

 1.  

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo KQ thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành

Sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Xem hướng dẫn tại đây : 

 

2. CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI

TT

LOẠI GIẤY TỜ MT

LOẠI HỒ SƠ MT

GHI CHÚ

 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Khối lượng: >600kg/năm

http://moitruongvietphat.com/danh-muc/so-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.html

 

Chứng từ xử lý chất thải nguy hại liên số 1, 4, 5

Biên bản bàn giao chất thải

 

Sau mỗi đợt chuyển giao chất thải cho đơn vị xử lý

Tối thiểu: 2 lần/năm

Liên 5 sẽ nộp cho Sở TNMT

 

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại CTNH

 

1 lần/năm

Mẫu: Thông tư 36

 

Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt CTSH  

1 lần/năm

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

  Báo cáo quản lý chất thải công nghiệp CTCN  

1 lần/năm

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

 

3. CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC

 

TT

LOẠI GIẤY TỜ MT

LOẠI HỒ SƠ MT

GHI CHÚ

 1.  

Giấy phép khai thác nước ngầm

 

Nếu Lưu lượng khai thác > 10m3/ngày

Gia hạn trước khi hết hạn giấy phép 3 tháng

 1.  

Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm

 

Định kỳ tùy vào giấy phép khai thác nước

Nội dung báo cáo: Theo Quyết định 15/2008/BTNMT

 1.  

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

Nếu Lưu lượng xả thải > 5m3/ngày

Gia hạn trước khi hết hạn giấy phép 3 tháng

 1.  

Xác nhận đấu nối vào cống chung của thành phố

 

Nếu xả nước thải ra cống chung của thành phố

 1.  

Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

 

Báo cáo 1 lần/năm

 1.  

Sổ theo dõi lưu lượng xả nước thải

 

Ghi chép hàng ngày

 1.  

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

 

Ghi chép hàng ngày

(bắt buộc nếu >30 m3/ngày)

 

Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com