THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH LONG

03:54 08/08/2018 | Lượt xem: 175

THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH LONG

 

1. TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH LONG

Vĩnh Long tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), cụm tuyến công nghiệp và làng nghề, phấn đấu trong năm 2009, 100% số khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, lồng ghép đầu tư bảo vệ môi trường vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công ty cổ phần Hòa Phú và Công ty cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mekong tăng cường quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào KCN, tuyến công nghiệp; hướng dẫn các cơ sở lập hồ sơ môi trường được phê duyệt trước khi xây dựng dự án và kiểm tra việc thực hiện đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp vào hệ thống cống chung của KCN. Tỉnh Vĩnh Long đã đánh giá lại hiện trạng và xây dựng quy hoạch quản lý các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề..., thực hiện quan trắc chất lượng môi trường các tuyến, cụm công nghiệp, qua đó triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

2. CÔNG TY THIẾT KẾ, THI CÔNG, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VĨNH LONG

Xem tại đây

3. CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI VĨNH LONG

Xem tại đây