PHÁT SINH THÊM CHẤT THẢI NGUY HẠI NGOÀI SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI ?

08:24 09/01/2018 | Lượt xem: 667

PHÁT SINH THÊM CHẤT THẢI NGUY HẠI NGOÀI SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI ?

Doanh nghiệp chuyên kinh doanh, sản xuất hóa chất,nhưng có 1 ngành hàng thuốc Bảo vệ thực vật không sản xuất ở Việt Nam mà chỉ nhập về bán, nên phát sinh ra một ít chất thải là thuốc BVTV hết hạn sử dụng, nhưng không đăng ký trong sổ chủ nguồn thải thì trình tự thủ tục để xử lý chất thải này ntn?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ thì Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ cấp lại trong trường hợp: có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Doanh nghiệp phát sinh thêm một ít chất thải là thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng nhưng không đăng ký trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Do vậy, theo quy định trên, Công ty của ông không thuộc trường hợp cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện trong quá trình lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm.

Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì hóa chất thải (thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng) thuộc danh mục chất thải nguy hại. Do vậy, Công ty phải chuyển giao hóa chất thải cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Nhà máy xử lý chất thải liên kết với Công ty môi trường Việt Phát nhận xử lý chất thải nguy hại này.

Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com
  

 

TAG: