Thủ tục cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường

05:41 22/03/2018 | Lượt xem: 746

Thủ tục báo cáo về chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để ?

Sau khi hoàn thành xong việc cải tạo công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép thì Công ty phải lập hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để. Hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để theo quy định tại Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có:
 

 1. - Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của quyết định;
   
 2. - Báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường triệt để của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của quyết định;
   
 3. - Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân tích chất lượng môi trường;
   
 4. - Bản sao Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
   

Hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để và hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường. hoặc Bộ tài nguyên và môi trường.

 

TAG: