Xin Giấy phép xả nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn

08:41 23/04/2018 | Lượt xem: 702

Doanh nghiệp phải có Giấy phép xả nước thải thì mới được phép xả nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận hay chỉ xử lý nước thải đạt Quy chuẩn quy định về xả nước thải thì được phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận?

Theo quy định của pháp luật về TNN, Doanh nghiệp phải có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mới được phép xả nước thải vào nguồn nước đó.

Nhưng để được cấp giấy phép xả nước thải thì chất lượng nước sau xử lý phải đạt quy chuẩn cho phép