Không tách riêng nước mưa, nước thải có được cấp giấy phép xả nước thải

01:42 24/04/2018 | Lượt xem: 240

Cơ sở không có hệ thống thu gom, tách riêng nước mưa, nước thải thì có đủ điều kiện để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không?
 

Trả lời:

Khoản 2, Điều 37 của Luật tài nguyên nước năm 2012 quy định “Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống tiêu, thoát, dẫn nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” có nghĩa là khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo hoặc khi nâng cấp thì đơn vị phải thực hiện xây dựng hệ thống thu gom tách riêng giữa nước mưa và nước thải.

Mặc dù của công ty đã xây dựng và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2011 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, thuộc trường hợp đang có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có giấy phép (vi phạm theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước), nên vẫn phải thực hiện theo quy định nêu trên.

Giả vụ khi Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp phép xả thải của công ty vào tháng 11/2016, nếu trong báo cáo xả thải công ty không có xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải (tức là không thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 của Luật tài nguyên nước) thì không được xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Vì vậy, để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bắt buộc công ty phải đầu tư nâng cấp xây dựng hệ thống thu gom, tách riêng nước mưa với nước thải.