Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường

Hướng dẫn Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT mới nhất cho doanh nghiệp

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì ?

 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là hồ sơ tập hợp các kết quả quan trắc nước thải, khí thải, quản lý chất thải, tình hình khai thác khoáng sản của doanh nghiệp. Nộp đến các cơ quan quản lý môi trường theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là 1 báo cáo tổng hợp và thay thế các báo cáo định kỳ khác là: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu và khai thác khoáng sản (Căn cứ theo Điều 40 khoản 4,5 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT)

2. Doanh nghiệp nào phải Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã được cấp Giấy phép môi trường (Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc tương đương) phải Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường  
 • Riêng Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm những công việc gì ?

 • Quan trắc chất lượng nước thải, khí thải, không khí xung quanh
 • Thống kê khối lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại
 • Thu thập các tài liệu liên quan đến công tác môi trường, giấy tờ pháp lý của doanh  nghiệp, các bản vẽ nhà xưởng và công trình xử lý môi trường (Xem hướng dẫn bên dưới)
 • Viết báo cáo theo biểu mẫu quy định (Xem hướng dẫn bên dưới)
 • Đại diện pháp luật của Doanh nghiệp ký tên, đóng dấu
 • Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước quản lý về môi trường (Xem hướng dẫn bên dưới)

4. Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

 • Cấu trúc Nội dung Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
  2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải
  3. Về quản lý chất thải rắn
  4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

  1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
  2. Đối với chủ xử lý

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

5. Tần suất Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm ?

 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.
 • Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp ở đâu ?

Nơi nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm có các cơ quan sau:

 • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); hoặc Chi cục bảo vệ môi trường nếu được Sở TMNT ủy quyền
 • Phòng quản lý chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)

Căn cứ theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

7. Quan trắc môi trường như thế nào để báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

Xác định các thông số môi trường cần quan trắc và tần suất quan trắc như sau:

Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 chương trình quan trắc môi trường riêng phụ thuộc vào ngành nghề, quy mô. Nên sẽ không giống nhau nên cần xác định trước khi thực hiện lấy mẫu cho chính xác.

Để xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần cam kết của doanh nghiệp về chương trình quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Cam kết bảo vệ môi trường / đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường) 

Từ đó sẽ xác định được Vị trí lấy mẫu, Số lượng mẫu, thông số quan trắc, tần suất quan trắc

Ví dụ: Chương trình quan trắc môi trường hàng năm của 1 công ty may mặc đã được phê duyệt gồm các thông số sau.

  • Quan trắc không khí xung quanh tại cổng ra vào: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO
  • Quan trắc không khí xung quanh tại xưởng: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, Ánh sáng, Nhiệt độ, độ ẩm
  • Quan trắc khí thải tại ống khói máy phát điện:Bụi, SO2, NOx, CO
  • Quan trắc nước thải tại hố ga cuối cùng: pH, TSS, BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, H2S, Coliform, Dầu mỡ ĐTV

Quan trắc nước thải

Quan trắc khí thải

Quan trắc không khí xung quanh

8. Doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp ở Tp.HCM báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định nào ?

Đặc biệt đối với Doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất ở Tp.Hồ Chí Minh chịu sự quản lý của Hepza thì quan trắc môi trường thực hiện theo quy định tại Công văn số 619/BQL-MT ngày 10/03/2020 như sau:

 • Quan trắc khí thải

Đối tượng

Tần suất quan trắc

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải) 03 tháng/ lần
Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải) 06 tháng/ lần
Tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường dưới 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải) Miễn quan trắc
 • Quan trắc nước thải:
  + Doanh nghiệp đã đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất, Khu công nghiệp: thực hiện quan trắc theo quy định của Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp nếu phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày trở lên và thông báo kết quả quan trắc nước thải cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp. Doanh nghiệp phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày sẽ được miễn quan trắc.
  + Doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường: quan trắc theo Giấy phép xả thải do cơ quan chức năng cấp.
 • Quan trắc bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại loại một sao (*) để quản lý như chất thải thông thường

Đối tượng

Tần suất quan trắc

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 03 tháng/ lần
Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 06 tháng/ lần
Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng được miễn hồ sơ môi trường 01 năm/ lần

9. Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bị phạt bao nhiêu tiền ?

Việc không làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến việc vi phạm không thực hiện các báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo khai thác khoáng sản, …

Mức phạt Không làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định rõ tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Video giải đáp câu hỏi thắc mắc về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

10. Doanh nghiệp tự làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được không ?

Doanh nghiệp có thể dựa vào biểu mẫu nếu trên để viết báo cáo và nộp cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, để có kết quả quan trắc môi trường thì Doanh nghiệp phải thuê đơn vị quan trắc không khí, khí thải và nước thải.

11. Các giấy tờ đính kèm trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư / Quyết định thành lập ban quản trị chung cư (đối với dự án chung cư)
 • Giấy ủy quyền (Nếu người ký hồ sơ không phải đại diện Pháp luật)
 • Hợp đồng thuê đất/ nhà xưởng / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
 • Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường / Giấy xác nhận đề án BVMT đơn giản / Quyết định phê duyệt / Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM / Quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết / Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường / Giấy xác nhận hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (nếu xả nước thải > 5 m3/ngày)
 • Giấy phép khai thác tài nguyên nước (nếu khai thác nước tự nhiên > 10 m3/ngày)
 • Giấy phép khai thác tài nguyên khác (nếu có)
 • Hợp đồng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung / Hợp đồng xử lý nước thải (Nếu nằm trong các khu có hệ thống xử lý nước tập trung)
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể của cơ sở (có thể hiện vị trí lưu chứa rác, hệ thống xử lý nước thải)
 • Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa và nước thải (có thể hiện vị trí xả thải)
 • Bản vẽ thiết kế/ hoàn công của hệ thống xử lý nước thải
 • Hóa đơn tiền điện 03 tháng gần nhất
 • Hóa đơn tiền nước máy 03 tháng gần nhất / hoặc sổ theo dõi lượng nước khai thác, tài nguyên khai thác
 • Hình ảnh các khu vực của nhà máy / máy móc thiết bị / nguồn phát sinh khí thải / hệ thống xử lý nước thải, khí thải/ vị trí xả thải
 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại , chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, phế liệu
 • Biên bản bàn giao / Chứng từ xử lý chất thải, phế liệu

12. Công ty nào tư vấn, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trọn gói

Trên thị trường có nhiều đơn vị tư vấn môi trường, nhưng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một hồ sơ mới được Bộ TNMT ban hành và nội dung rộng cho nhiều lĩnh vực, nên có một số công ty vẫn chưa có lộ trình thực hiện hoặc không hiểu rõ tất cả các lĩnh vực báo cáo dẫn đến có thể không hoàn thành đúng và sai lệch.

Vì vậy Doanh nghiệp cần lựa chọn đúng đơn vị để hoàn thành Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đúng quy định.

13. Tại sao nên chọn Công ty môi trường Việt Phát ViPhaEn hợp tác Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đội ngũ chuyên gia của Công ty môi trường Việt Phát ViPhaEn có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, hiểu rõ từng hạng mục quản lý môi trường của từng doanh nghiệp, từng ngành nghề. Chúng tôi luôn thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, đối chiếu, tổng hợp để đưa ra quy trình thực hiện báo cáo hoàn chỉnh và nhanh nhất.

Ngoài ra chúng tôi có chính sách ưu đãi rất lớn khi hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ trọn gói và tối ưu nhất cho doanh nghiệp

Một số dự án tiêu biểu Viphaen đã tư vấn, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

14. Giá làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao nhiêu tiền ?

Báo cáo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện với nhiều công đoạn khác nhau và chi phí lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được cấu thành từ chi phí thực hiện tất cả các công đoạn đó bao gồm: Chi phí quan trắc, chi phí viết báo cáo, chi phí đi lại, chi phí phôt in ấn,…

Hợp đồng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 Môi trường Việt Phát VIPHAEN đã ký với Doanh nghiệp

Để được báo giá chính xác và rẻ nhất Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin:

 • Thông tin đơn vị cần báo cáo: Tên, địa chỉ, ngành nghề
 • Chương trình quan trắc môi trường: Thông số môi trường cần quan trắc, số lượng, vị trí quan trắc, tần suất quan trắc, tần suất nộp báo cáo, cơ quan nộp báo cáo

Hoặc liên hệ Hotline 02866815166

Công ty Môi trường Việt Phát Viphaen là Công ty tư vấn thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường giá rẻ, nhanh chóng, uy tín cho doanh nghiệp Cơ sở đóng tàu ; Trạm điện; Cơ sở khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất); Cơ sở khai thác nước cấp ; Cơ sở chế biến thuốc lá; Cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ; Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su; Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi; Cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ; Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa; Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia; Cơ sở sản xuất văn phòng phẩm; Cơ sở sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo; Nhà máy sản xuất phân hóa học; Cơ sở sản xuất giầy dép; Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước; Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn; Cơ sở sản xuất đường; Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh; Cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn; Cơ sở sản xuất, chế biến sữa; Cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại; Cơ sở sản xuất bia, nước giải khát; Cơ sở dệt không nhuộm; Cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, nước mắm; Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, sơn; Cơ sở sản xuất bê tông ; Cơ sở sản xuất gạch, ngói; Cơ sở sản xuất ván ép; Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế ; Cơ sở sản xuất thuốc lá điếu; Tuyến đường dây tải điện; Cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai; Cơ sở cán, kéo kim loại; Cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình; Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Cảng hàng không, sân bay (nhà ga hàng hóa); Cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên; Cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp; Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô; Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; Cơ sở sản xuất bánh, kẹo; Cơ sở sản xuất bột ngọt; Cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu; Cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu; Cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy; Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm; Cơ sở giặt là công nghiệp; Cơ sở sản xuất ắc quy, pin; Cơ sở chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại; Cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại; Cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may; Cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác; Cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp ô tô; Cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác; Cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại; Cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm; Cơ sở tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí; Cơ sở sản xuất, gia công các thiết bị điện; Cơ sở sản xuất cồn, rượu; Cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng; Cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại; Cơ sở sản xuất, gia công các thiết bị điện tử và các linh kiện điện tử; Cơ sở nuôi trồng thủy sản; Siêu thị, trung tâm thương mại; Bến xe khách, nhà ga đường sắt; Bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, phế liệu; Khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf; Cơ sở sản xuất muối từ nước biển; Nhà máy phong điện, quang điện; Nghĩa trang; Đô thị, các khu dân cư, chung cư; Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Công trình hồ chứa nước; Nhà máy thủy điện; Cơ sở khai thác cát, sỏi; Cơ sở khai thác vật liệu san lấp mặt bằng; Cơ sở khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp); Khu neo đậu tránh trú bão; Cơ sở sản xuất công-ten-nơ, rơ móc; Cơ sở sửa chữa, công-ten-nơ, rơ móc; Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; Cơ sở chăm nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung; Cơ sở lưu trú du lịch (Khách sạn); Công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp; Cơ sở sản xuất clinke; Kho chứa thuốc nổ cố định; Kho chứa phân bón; Cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác (Bệnh viện, phòng khám, phòng nha, nhà hộ sinh); Khu dân cư, chung cư; Kho chứa hóa chất; Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật; Cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách); Chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; Cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe; Cơ sở hỏa táng; Cơ sở khai thác dầu, khí; Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm; Cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu; Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; Cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ; Cơ sở sản xuất xi măng; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ; Cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại; Cơ sở thuộc da; Công trình giao thông ngầm; Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung; Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác; Khu trung chuyển dầu, khí; Lò phản ứng hạt nhân; nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện; Nhà máy lọc hóa dầu (trừ các cơ sở chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn); Trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng; Nhà máy luyện kim; Cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y; cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược); Cảng sông, cảng biển; Cơ sở sản xuất đồ gỗ tại TpHCM, Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang

Đồng thời thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho tất cả các quận huyện ở Tp.HCM như Tân Bình, Tân Phú, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ

Điểm: 4.83 (18 bình chọn)

Cảm nhận khách hàng

"Tôi rất đã rất mất thời gian khi phải vừa quản lý nhà máy lại vừa quản lý về môi trường, cho đến khi tối hợp tác với Viphaen, họ đã giúp tôi vận hành hệ thống xử lý nước thải và các thủ tục báo cáo môi trường trọn gói. Nên tôi rất yên tâm"
Anh Toàn
Cty SX Mì ăn liền xuất khẩu
"Đội ngũ bên VIPHAEN đã thi công hệ thống xử lý nước thải mực in đạt tiêu chuẩn cho công ty của tôi, tạo điều kiện để tôi có thể phát triển xa hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè đối tác của tôi về VIPHAEN"
Chị Phương
Cty In lụa
"Môi trường Việt Phát đáp ứng các yêu cầu của dự án chúng tôi yêu cầu là chi phí hợp lý, thực hiện trọn gói về xử lý nước thải, giấy phép xả thải và báo cáo môi trường hàng năm. Tôi rất yên tâm khi giao trách nhiệm cho Việt Phát"
Anh Hải
Quản lý dự án chung cư
"Tôi ấn tượng với sự tư vấn tận tình và có trách nhiệm của kỹ sư trong quá trình thi công và cả khi đã bàn giao công trình xử lý nước thải, tôi tiếp tục hợp tác với Viphaen để cấp giấy phép xả nước thải"
Anh Tài
Showroom Ô Tô Honda Bình Thuận
"Công ty Môi Trường Việt Phát rất nhanh nhẹn trong việc khảo sát hệ thống xử lý nước thải cho dự án của chúng tôi"
Anh Thắng
Cty Quản lý tòa nhà

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

028 6681 5166