Kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến ?

Kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến ?

1. Kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến có bị bắt buộc ?

Theo thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, Doanh nghiệp phải báo cáo quả lý chất thải nguy hại trực tiếp tại Sở TNMT kèm theo chứng từ chất thải nguy hại. Đồng thời giải kê khai chứng từ trực tuyến. Nhưng thời điểm đó, chưa triển khai phần mềm nên doanh nghiệp chưa thực hiện.

Năm 2017, Tổng cục môi trường đã có Công văn 1201/CBVMT-QLCT&TCMT ngày 15/05/2017 và Công văn 1675/BTNMT-TCMT ngày 09/06/2017 về CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI, yêu cầu doanh nghiệp (đơn vị xử lý chất thải nguy hại, chủ nguồn thải) phải thực hiện các công việc sau

– Kê khai chủ nguồn thải trực tuyến
– Kê khai chứng từ Chất thải nguy hại trực tuyến
– Báo cáo quản lý chất thải nguy hại trực tuyến
– Lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại nộp trực tiếp tại Sở TNMT

2. Hướng dẫn Kê khai chứng từ chất thải nguy hại điện tử online trên website của Tổng cục môi trường

Xem tại đây

Điểm: 4.77 (22 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU