Mẫu báo cáo khai thác, sử dụng nước mới nhất năm 2020

Mẫu báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm, nước mặt mới nhất năm 2020 theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NƯỚC NGẦM)

1. NỘI DUNG

Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là chủ giấy phép)

a) Thông tin chung;

khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, công trình khai thác, sử dụng nước, việc vận hành công trình và những vấn đề phát sinh (nếu có).

b) Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

c) Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước;

d) Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Tổng hợp các đặc trưng lưu lượng khai thác, sử dụng nước (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) và mực nước giếng khai thác (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng khai thác trong năm báo cáo

2. BIỂU MẪU

Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước nước dưới đất (Biểu 23, Thông tư 31/2018/TT-BTNMT)

TT Thời gian Lưu lượng khai thác của giếng số……(m3/ngày đêm) Lưu lượng khai thác được cấp phép
(m3/ngày đêm)
Số ngày khai thác
(ngày)
Mực nước giếng khai thác số … (m) Tổng lượng khai thác
(Nghìn m3)
Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tháng 1
2 Tháng 2
12 Tháng 12
Tổng

Điểm: 4.8 (15 bình chọn)