Mẫu báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp

THEO THÔNG TƯ 25/2019/BTNMT mới nhất thì “báo cáo quản lý quản lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP sẽ không còn được thực hiện. Mà sẽ tích hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Xem chi tiết: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Tại đây

—————————————————-

Mẫu báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp mới nhất theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP


(1)
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

(Địa danh), ngày  tháng  năm 

BÁO CÁO

Quản lý CTRSH và CTRCNTT (từ ngày 1/1/… đến 31/12/…)

Kính gửi: (2)

1. Phần khai chung:

1.1. Chúng tôi là (1):….Địa chỉ:…. Điện thoại:….Fax: ….E-mail: ……………………..

1.2. Cơ sở phát sinh (theo từ cơ sở): (Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, E-mail)

2. Tình hình phát sinh, quản lý CTRSH, CTRCNTT trong kỳ báo cáo:………………..

3. Kế hoạch quản lý CTRSH, CTRCNTT trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm): ……………………………………………………..

4. Thống kê chất thải phát sinh (Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTRSH, CTRCNTT thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

a) Thống kê CTRSH:

TT Nhóm CTRSH Số lượng (kg) Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH Ghi chú
1
3 Tổng khối lượng

b) Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

TT Nhóm CTRCNTT Số lưng (kg) Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT Ghi chú
1 Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất
2 Phải xử lý
3

5. Biên bản bàn giao và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTRSH, CTRCNTT với các chủ thu gom, vận chuyển, chủ xử lý đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua và các vấn đề khác (Lưu ý sắp xếp thành từng bộ gồm bản sao hợp đồng kèm theo các biên bản bàn giao tương ứng, lần lượt theo số chứng từ).

Nơi nhận:
– Như trên;
– …

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghhọ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải CTRSH, CTRCNTT;

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điểm: 4.77 (13 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU