Mẫu báo cáo xả nước thải mới nhất năm 2020

Mẫu báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mới nhất năm 2020 theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

I. NỘI DUNG

Báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là chủ giấy phép)

a) Thông tin chung;

khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, công trình xả nước thải vào nguồn nước, việc vận hành công trình và những vấn đề phát sinh (nếu có).

b) Tình hình xả nước thải vào nguồn nước;

c) Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước;

d) Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Tổng hợp các đặc trưng lưu lượng xả nước thải (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng lưu lượng xả thải trong năm báo cáo. Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) theo từng thông số quy định trong giấy phép trên cơ sở các kết quả quan trắc chất lượng nước theo quy định đã thực hiện

2. Tổng hợp tình hình xả nước thải

Biểu mẫu số 24, Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

TT Thời gian Lưu lượng xả nước thải (m3/ ngày đêm) Lưu lượng xả thải được cấp phép
(m3/ngày đêm)
Số ngày xả nước thải Tổng lượng xả thải
(nghìn m3)
Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tháng 1
2 Tháng 2
12 Tháng 12
Tổng

Biểu mẫu số 25. Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm theo từng thông số quy định trong giấy phép

TT Thông số quan trắc Đơn vị Nồng độ Ghi chú
Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Giới hạn quy định trong giấy phép
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 pH
2

Điểm: 4.75 (12 bình chọn)