Quy định môi trường mới nhất năm 2020

Văn bản pháp luật môi trường và Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành mới nhất năm 2020 quy định về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực Số hiệu Nội dung văn bản Hiệu lực
Atvslđ Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội
Atvslđ Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Tải về

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Atvslđ Quyết định 3733/2002/ QĐ – BYT 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động
Chất thải Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Tải về

Về quản lý chất thải và phế liệu
Chất thải Quyết định 1696/QĐ-TTg Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
Chất thải Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Tải về

Về quản lý chất thải nguy hại
CTNH QCVN 07:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
CTNH QCVN 50:2013/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
CTNH TCVN 5053:1990

Tải về

Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
CTNH TCVN 6706:2000/BTNMT

Tải về

Chất thải nguy hại – phân loại
CTNH TCVN 6707:2009/BTNMT

Tải về

Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo
Đất QCVN 03:2008/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
Đất QCVN 15 : 2008/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
Độ rung QCVN 27:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
Giấy phép MT Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Hết hiệu lực
Giấy phép MT Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Hết hiệu lực
Giấy phép MT, Báo cáo MT Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Tải về

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Khí thải QCVN 02:2008/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
Khí thải QCVN 19:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
Khí thải QCVN 20:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
Khí thải QCVN 21: 2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
Khí thải QCVN 22:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
Khí thải QCVN 23:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
Khí thải QCVN 30: 2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
Khí thải QCVN 34:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ
Khí thải QCVN 51:2017/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép
Không khí QCVN 05:2013/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
Không khí QCVN 06:2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Luật Luật 55/2014/QH13

Tải về

Luật bảo vệ môi trường
Luật bvmt Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Tải về

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Luật bvmt Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
MTLĐ QCVN 21:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
MTLĐ QCVN 22:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
MTLĐ QCVN 23:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.
MTLĐ QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn, mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc.
MTLĐ QCVN 25:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
MTLĐ QCVN 26:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
MTLĐ QCVN 27:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.
MTLĐ QCVN 29:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
MTLĐ QCVN 30:2016/BYT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia x – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc
Nước biển QCVN 10:2008/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
Quy chuẩn này được bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (ph, as, cd, pb, cr, cu, zn, jg, cn-, hcbvtv nhóm clo hữu cơ, phenol và tổng dầu mỡ khoáng).
Nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
Nước ngầm QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
Quy chuẩn này điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất. Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (thông số cod điều chỉnh thành chỉ số pecmanganat, chất rắn tổng số được điều chỉnh thành tổng chất rắn hòa tan (tds), phenol thành tổng phenol). Thêm thông số niken (ni), aldrin, benzene hexachloride (bhc), dieldrin, tổng dichloro diphenyl trichloroethane (ddts), heptachlor & heptachlorepoxide. Giới hạn của thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1mg/l thành 1mg/l.
Nước sạch QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống Hết hiệu lực
Nước sạch QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt
Nước thải QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c của thông số cod, tổng nitơ (tổng n), amoni (nh4+ tính theo n) được chia thành 02 mức áp dụng: cơ sở mới; cơ sở đang hoạt động tương ứng với những mức thay đổi về giá trị cột a, cột b.
Nước thải QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c bổ sung mới quy định về thông số tổng photpho, điều chỉnh về giới hạn thông số cod cột a từ 50 lên 75 mg/l, cột b từ 80mg/l lên 150mg/l, các thông số khác hầu như không có sự thay đổi.
Nước thải QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c được bổ sung cột b3 cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy; bổ sung mới thông số nhiệt độ, dioxin (áp dụng từ 01/01/2018); thay đổi giá trị cột a, b1, b2 đối với thông số cod, độ màu (ph=7).
Nước thải QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c bãi bỏ thông số mùi, dầu mỡ khoáng, crôm (cr3+), sắt (fe), đồng (cu), đồng thời bổ sung mới thông số xyanua, tổng các chất hoạt động bề mặt; đối với thông số độ màu (ph =7), cod bổ sung mức quy định áp dụng cơ sở mới, cơ sở đang hoạt động cho giá trị tương ứng cột a, cột b.
Nước thải QCVN 14:2008/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
Nước thải QCVN 25: 2009/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
Nước thải QCVN 28:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
Nước thải QCVN 29:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu
Nước thải QCVN 31/2017/TT-BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn
Nước thải QCVN 40:2011/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Nước thải QCVN 52:2013/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
Nước thải QCVN 60:2015/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
Nước thải QCVN 62:2016/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Phế liệu QCVN 31:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
Phế liệu QCVN 32:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
Phế liệu QCVN 33:2010/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
Phí bvmt nước thải Nghị định 154/2016/NĐ-CP

Tải về

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Phí bvmt nước thải Thông tư 06/2013/TT-BTNMT

Tải về

Ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Quan trắc mt Nghị định 127/2014/NĐ-CP

Tải về

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Quan trắc mt Thông tư 04/2012/TT-BTNMT\

Tải về

Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Quan trắc mt Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Tải về

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Quan trắc mt Thông tư 31/2013/TT-BYT

Tải về

Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
Quan trắc mt Thông tư 31/2016/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Hết hiệu lực
Quan trắc mt Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường Hết hiệu lực
Tài nguyên nước Luật 17/2012/QH13

Tải về

Luật tài nguyên nước
Tài nguyên nước Luật 45/2009/QH12 Luật thuế tài nguyên 45/2009/QH12.
Tài nguyên nước Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Tải về

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Tài nguyên nước Nghị định 25/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Tài nguyên nước Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Tải về

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Tài nguyên nước Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
Tài nguyên nước Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM.
Tài nguyên nước Thông tư 152/2015/TT-BTC

Tải về

Hướng dẫn về thuế tài nguyên
Tài nguyên nước Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tải về

Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
Tài nguyên nước Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Tải về

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chính, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Tài nguyên nước Thông tư 31/2018

Tải về

Nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Tài nguyên nước Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Tải về

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Tài nguyên nước Thông tư 56/2014/TT-BTNMT

Tải về

Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
Tài nguyên nước Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Tải về

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Tài nguyên nước Thông tư 75/2017/TT-BTNMT

Tải về

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
Tài nguyên nước Thông tư LT 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Trầm tích QCVN 43:2017/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích
Xử phạt Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Tải về

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Xử phạt Nghị định 33/2018/NĐ-CP

Tải về

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
QCVN 30:2012/BTNMT

Tải về

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

Điểm: 4.8 (20 bình chọn)