Quy định môi trường mới nhất năm 2021

Văn bản pháp luật môi trường và Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành mới nhất năm 2021 quy định về bảo vệ môi trường

Mục lục


1. Luật

 • Luật 17/2012/QH13

Luật tài nguyên nước

Tải về

 • Luật 45/2009/QH12

Luật thuế tài nguyên 45/2009/QH12

 • Luật 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường

Tải về

 • Luật số 72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường

Tải về

 • Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13

Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên


2. Nghị Định

 • Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Tải về

 • Nghị định 25/2013/NĐ-CP

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 • Nghị định 33/2018/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tải về

 • Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Tải về

 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Tải về

 • Nghị định 41/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tải về

 • Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tải về

 • Nghị định 127/2014/NĐ-CP

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tải về

 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội

 • Nghị định 154/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tải về

 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải về

 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

Tải về


3. Thông tư

 • Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Tải về

 • Thông tư 06/2013/TT-BTNMT

Ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tải về

 • Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Tải về

 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tải về

 • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất,mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chính, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tải về

 • Thông tư 31/2013/TT-BYT

Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

Tải về

 • Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

Nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Tải về

 • Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

Tải về

 • Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tải về

 • Thông tư 56/2014/TT-BTNMT

Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

Tải về

 • Thông tư LT 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Hướng dẫn tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 • Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Tải về

 • Thông tư 75/2017/TT-BTNMT

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Tải về

 • Thông tư 76/2017/TT-BTNMT

Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

 • Thông tư 152/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế tài nguyên

Tải về

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế

Tải về


4. QCVN / TCVN

 • QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c của thông số cod, tổng nitơ (tổng n), amoni (nh4+ tính theo n) được chia thành 02 mức áp dụng: cơ sở mới; cơ sở đang hoạt động tương ứng với những mức thay đổi về giá trị cột a, cột b.

Tải về

 • QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

 

 • QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Tải về

 • QCVN 03:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

Tải về

 • QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Tải về

 • QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

Tải về

 • QCVN 07:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Tải về

 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Tải về

 • QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
Quy chuẩn này điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất. Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (thông số cod điều chỉnh thành chỉ số pecmanganat, chất rắn tổng số được điều chỉnh thành tổng chất rắn hòa tan (tds), phenol thành tổng phenol). Thêm thông số niken (ni), aldrin, benzene hexachloride (bhc), dieldrin, tổng dichloro diphenyl trichloroethane (ddts), heptachlor & heptachlorepoxide. Giới hạn của thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1mg/l thành 1mg/l.

Tải về

 • QCVN 10:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
Quy chuẩn này được bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (ph, as, cd, pb, cr, cu, zn, jg, cn-, hcbvtv nhóm clo hữu cơ, phenol và tổng dầu mỡ khoáng).

Tải về

 • QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c bổ sung mới quy định về thông số tổng photpho, điều chỉnh về giới hạn thông số cod cột a từ 50 lên 75 mg/l, cột b từ 80mg/l lên 150mg/l, các thông số khác hầu như không có sự thay đổi.

Tải về

 • QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c được bổ sung cột b3 cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy; bổ sung mới thông số nhiệt độ, dioxin (áp dụng từ 01/01/2018); thay đổi giá trị cột a, b1, b2 đối với thông số cod, độ màu (ph=7).

Tải về

 • QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: đối với giá trị c bãi bỏ thông số mùi, dầu mỡ khoáng, crôm (cr3+), sắt (fe), đồng (cu), đồng thời bổ sung mới thông số xyanua, tổng các chất hoạt động bề mặt; đối với thông số độ màu (ph =7), cod bổ sung mức quy định áp dụng cơ sở mới, cơ sở đang hoạt động cho giá trị tương ứng cột a, cột b.

Tải về

 • QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Tải về

 • QCVN 15 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất 

Tải về

 • QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Tải về

 • QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Tải về

 • QCVN 21: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Tải về

 • QCVN 21:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Tải về

 • QCVN 22:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Tải về

 • QCVN 23:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.

Tải về

 • QCVN 24:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn, mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

 • QCVN 25:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 25: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Tải về

 • QCVN 26:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Tải về

 • QCVN 27:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.

Tải về

 • QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Tải về

 • QCVN 29:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu

Tải về

 • QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

Tải về

 • QCVN 30:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia x – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc

Tải về

 • QCVN 31:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

Tải về

 • QCVN 31/2017/TT-BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

Tải về

 • QCVN 32:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

Tải về

 • QCVN 33:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

Tải về

 • QCVN 34:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

Tải về

 • QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Tải về

 • QCVN 43:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

Tải về

 • QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Tải về

 • QCVN 51:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Tải về

 • QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Tải về

 • QCVN 60:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Tải về

 • QCVN 62:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Tải về

 • TCVN 5053:1990

Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn

Tải về

 • TCVN 6706:2000/BTNMT

Chất thải nguy hại – phân loại

Tải về

 • TCVN 6707:2009/BTNMT

Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo

Tải về


5. Văn bản khác

 • Quyết định 1696/QĐ-TTg

Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

Quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn TP.HCM.

 • Quyết định 3733/2002/ QĐ – BYT

21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động


6. Tài liệu hướng dẫn

 • Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ

Tải về

 • Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch covid 19 tại công đồng trong trạng thái bình thường mới

Tải về

Điểm: 4.81 (21 bình chọn)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU