LUẬT MÔI TRƯỜNG

Link tải về: http://moitruongvietphat.com/tin-tuc/162/van-ban-phap-luat-moi-truong-moi-nhat-nam-2019.html
Link tải về: http://moitruongvietphat.com/tin-tuc/162/van-ban-phap-luat-moi-truong-moi-nhat-nam-2019.html
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY...
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 25/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY...
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ QUY...
Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com  
CÔNG VĂN SỐ 1201/CBVMT-QLCT&TCMT TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Nội dung chính là Yêu cầu doanh nghiệp Kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến
CÔNG VĂN SỐ 45/STNMT-CCBVMT NGÀY 5/1/2018 HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028...
CÔNG VĂN 1034/BQL-MT NGÀY 12/03/2018 NGƯNG TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 -...
CÔNG VĂN 1675/BTNMT-TCMT NGÀY 09/06/2017 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG KÊ KHAI CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn...
CÔNG VĂN 2756/STNMT-BVMT NGÀY 16/06/2017 KÊ KHAI CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRỰC TUYẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TIỀN GIANG KÊ KHAI CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRỰC TUYẾN BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Hãy liên hệ...
CÔNG VĂN 2864/BQL-PQLMT NGÀY 03/10/2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT TP.HỒ CHÍ MINH Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email...