LUẬT MÔI TRƯỜNG

Xem tại: http://moitruongvietphat.com/tin-tuc/162/van-ban-phap-luat-moi-truong-moi-nhat-nam-2019.html
Mẫu báo cáo quan trắc môi trường theo đợt được thực hiện theo Biểu mẫu A1, Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường Biêu A1. Báo cáo kết quả quan...
Mẫu báo cáo quan trắc môi trường năm được thực hiện theo Biểu mẫu A2, Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường Biểu A2. Báo cáo kết quả quan...
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Hãy liên hệ VIPHAEN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí Hotline: 028 6681 5166 - Email: viphaen@gmail.com
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 07/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm...
Link tải về: http://moitruongvietphat.com/tin-tuc/162/van-ban-phap-luat-moi-truong-moi-nhat-nam-2019.html
Link tải về: http://moitruongvietphat.com/tin-tuc/162/van-ban-phap-luat-moi-truong-moi-nhat-nam-2019.html
QCVN 51:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho...
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     QCVN  19: 2009/BTNMT       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic...
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 20: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances HÀ NỘI -...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 21/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm...